Durven denken…

De kern van het probleem is de 48.000 stemmen van de MR in Vlaams-Brabant. Bij een splitsing van B-H-V gaan die verloren voor de MR. Wil men een oplossing voor B-H-V, dan moet men een oplossing vinden voor die 48.000 stemmen, dan moet men de MR op een of andere manier compenseren. (…) Neen, géén inschrijvingsrecht, het moet om een zuivere oplossing gaan. Er kan ook géén sprake zijn van een uitbreiding van Brussel. Wat dan wel? Ik denk dat we de Vlaamse pariteit in Brussel in vraag moeten durven stellen. Daar zijn nog maar 60.000 Vlaamse stemmen. Als gevolg van de pariteit en als gevolg van het cordon rond het Vlaams Belang kan een Vlaming daar met amper 2.000 stemmen minister voor het leven worden. Ik zeg niet meteen dat we de pariteit moeten opgeven, ik zeg wel dat we moeten durven denken.

Jean-Marie Dedecker, geïnterviewd door Erik Donckier in Het Belang van Limburg, 7 juni 2008

Van de auteur: Ik dacht dat mensen uit H-V na de splitsing nog steeds zouden kunnen stemmen voor iedere partij (ook MR, CDH, FDF, PS, Ecolo,…). Alleen niet meer op de Brusselse lijst. Je komt ofwél op in Brussel, ofwél in de rand. Niet meer van twee walletjes eten…. of heb ik het weer verkeerd begrepen?

We publiceren niet vaak politieke artikels, maar het gaat hier over iemand met een uitgesproken mening over een stad waar de persoon in kwestie meer dan 100km vandaan woont.

Uw mening graag, en dùrf te denken!

Share
 • Jo

  Die man heeft zowat overal een mening over. Ook over dingen die ver van hem staan en waar hij niet echt kaas van gegeten heeft.

 • Briggs

  De mensen in ‘HV’ kunnen na splitsing (dat dan kieskring Vlaams Brabant wordt) nog steeds stemmen op Franstalige partijen als deze een kieslijst indienen, als ze voldoen aan de administratieve vereisten zal men die kieslijst aanvaarden (zoals in elke kieskring dat geval is voor alle partijen in heel het land).

  Men kan na splitsing altijd een lijst neerleggen voor Brussel en voor alle andere kieskringen, ook die in Vlaanderen. Alleen loont dat niet steeds tov. ‘de electorale moeite’. Voor de Franstaligen is die splitsing ‘lastiger’ want die automatische verbintenis Brussel-deels van Vlaanderen bestaat niet langer en de Brusselse kopstukken kunnen niet langer stemmen halen uit Halle Vilvoorde, daarnaast moet je in de kieskring waar je opkomst ook nog eens wonen (dus naar Vlaanderen verhuizen voor HV).

  Nog effe herhalen dat BHV wel degelijk gesplitst moet worden zoals het juridische arrondissement. Het juridische arrondissement transporteert ‘tweetaligheid’ over de grens heen van het tweetalige taalgebied Brussel naar & op het eentalige grondgebied dat tot Vlaanderen behoort. Om mee te kunnen doen aan verkiezingen moet je communiceren met de overheid, de taal die je daarvoor gebruikt is mede bepaalt door het taalgebied. Hence in Brussel in het Frans of het Nederlands, in Vlaanderen enkel in het Nederlands…maar in welke taal communiceren de Franstalige partijen in BHV met de overheid? In hun taal: het Frans…dat mag voor Brussel maar niet voor HV.

 • Briggs

  Probleem met de uitspraak van JMDD is dat de taalpariteit in Brussel niets te maken heeft met de 48.000 Franstalige stemmen in Halle Vilvoorde. Hij lijkt te insinueren dat men die 48.000 Franstalige zou inruilen voor die 60.000 Vlaamse op federaal niveau en als compensatie de taalpariteit op Brussels niveau opgeven. Voor mij is dat onaanvaardbaar. Taalpariteit opgeven oké, in ruil voor het ontbinden van het BHG en teruggave van het grondgebied (en de stad) aan de provincie waartoe het geografisch behoort (Vlaams Brabant, dus Vlaams gewest).

 • ik durf te denken dat deze westvlaamse keikop met zijn handen van brussel moet blijven. Het probleem van brussel is dat het mensen als deze zijn die menen zich te moeten bemoeien met de toekomst van de stad. Ze begrijpen er niks van , meer zelfs : hun degout voor brussel of grootsteden in het algemeen steken ze niet onder stoelen of banken. Of het nu de DD’s of Eric Van Rompuy’s van deze wereld zijn, steeds zijn het omhooggevallen provincialisten met een mening.

  enige uitspraken van deze ‘grote intellectueel’ : ‘De overheid is een slokop die dringend aan banden moet worden gelegd’, aldus Dedecker.
  De LDD-voorzitter hield een pleidooi voor de invoering van een ’traag-Belg-wet’ in plaats van de ’snel Belg-wet’ en plaatste daartegenover de aanpassing van de ’trage asielwet’ naar een ’snelle asielwet’.
  LDD Brussel wil dat Brussel één grote stad wordt met één burgemeester en stadsraad en met fiscale autonomie.

  ‘De 19 gemeenten die handelen als baronieën moeten worden afgeschaft en de zetels in de uitvoerende organen van de grote stad moeten paritair verdeeld worden, zolang de ondemocratische taalpariteit ook op het Belgisch federaal niveau blijft bestaan’.

  alles is simpel nietwaar, gezond verstand ! durf (verder) te denken (dan uw neus lang is).

 • skywalker

  Franstaligen uit HV zullen inderdaad nog op de MR en andere franstalige partijen kunnen stemmen. De splitsing zou misschien wel een impact kunnen hebben op de zetelverdeling. Dat is een technische kwestie waar ik niet in thuis ben.

  Dat Jean-Marie Dedecker 100 km van Brussel woont is irrelevant. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje een “kleine” opmerking. Hij weet misschien meer van de Brussels politiek dan de meeste Brusselaars (hij is uiteindelijk full-time politicus en hij zal nu en dan wel eens op plaatsen komen waar jij en ik niet komen). In ieder geval draagt hij als belastingsbetaler mee bij tot de financiering van het gewest en Brussel is een sluitstuk in het bestuurlijk debat in België waarover ieder Belg zijn zeg moet kunnen hebben.

  Ten gronde heeft JMD ook gelijk (in grote lijnen). Als we België ooit op een democratiche manier uit het bestuurlijke moeras willen trekken zullen een paar heilige huisjes moeten sneuvelen, niet in de laatste plaats de oververtegenwoordiging over en weer van “minderheden” en allerlei blokkeringsmechanismes. Er zal ook een democratische oplossing moeten gevonden worden voor de Franstaligen in de rand en in het algemeen een bestuurlijke inrichting die meer beantwoordt aan de realiteit (versta: meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor de gemeenschappen/gewesten). Dat de Vlaamse Brusselaars daar alsdusdanig niet beter zullen van worden staat buiten kijf. Hopelijk wordt dat gecompenseerd door een effectief beter bestuur waarvan dan iedereen kan profiteren. Bovendien moeten we als Vlaamse Brusselaars ook niet het ergste vrezen want Brussel heeft ons (en de andere Vlamingen) nog lang nodig, wat vermoedelijk wel tot enige redelijkheid zal aanzetten.

 • Briggs

  Een democratische oplossing voor de Franstaligen in de rand? Alsof de splitsing van BHV geen democratische oplossing zou vormen, iedereen gelijk voor de wet…ze moeten maar de gevolgen dragen van hun eigenste keuze om in Vlaanderen te komen wonen. BHG ontbinden, dan valt het boeltje onder controle van de Vlaamse regering dan pas zijn de Vlaamse Brusselaars veilig.

 • Euh

  Argumenteren dat hij 100km van Brussel woont is inderdaad bijzonder irrelevant.

  We kunnen allemaal wel een paar politici noemen die hier zelf wonen en zich met het reilen en zeilen van Brussel niet bekommeren, nietwaar?

  Ik vind het goed dat hij over alles uitgesproken meningen heeft. Ze slaan soms nergens op, ok, maar noodgedwongen door zijn aantal kiezers wordt het dan wel direct bespreekbaar. Dat is mooi. En LDD lijkt geen Van Rossem-streken voor ogen te hebben.

 • …’ de vlamingen veilig’ , ‘onder controle van vlaanderen’ ? wat voor praat is dat nu … ik begrijp echt niet hoe je met zo’n ingesteldheid in brussel kan leven maar goed … voor we in scheldtirades vervallen gewoon even dit…brussel, net als vlaanderen trouwens heeft geen homogene bevolking. Brussel delen in twee gemeenschappen stemt niet overeen met de realiteit. En Vlaanderen mag uiteraard haar taal en cultuur verdedigen maar het zal dit wel moeten doen in het kader van Europa en de bescherming van minderheden. Ik zou dus willen voorstellen dat we niet spreken over termen als ‘controle over’ en ‘vlamingen veilig’ want deze woorden veronderstellen een strijd en vijandigheden. Niet meteen mijn idee voor de toekomst.
  ps : Ik blijf vinden dat het vooral de Brusselse bevolking zelf is die mag beslissen over de toekomst van de stad. Iets wat in het verleden veel te weinig het geval was (en beste briggs , ik denk niet dat die bevolking echt te vinden is voor een anschluss bij de republiek vlaanderen, ook al vinden jmd en andere vlaamse belastingbetalers dit een goed idee).

 • Het belangrijkste aan het voorstel van Dedecker is, dat hij over tegenprestaties praat. Ongesplitst BHV is deel van vroegere compromispakketten tussen vlamingen en franstaligen. Het wordt in het verleden nooit gesplitst omdat men nooit een tegenprestatie ervoor vond die frans- en nederlandstaligen zouden aanwaarden.

  BHV willen splitsen zonder de franstaligen iets in ruil te willen toestaan heet het basiscompromis uit 1970 verbreken: toen stemden bijde kanten toe Belgie en Brussel voortaan samen te regeren, en het overstemmen van de ene taalgroep door de andere te laten. Wat op Belgisch niveau een toegave was van de vlaamse meerderheid was op Brussels niveau een toegave van de franstalige meerderheid.

  Mij persoonlijk is BHV helemaal egal, maar eenzijdig splitsen (of welke andere maatregel ook eenzijdig nemen) gaat niet zonder het hele consensussysteem en dus ook Brussel optegeven. De enige weg tot splitsing is, zoals Dedecker het hier lijkt te doen: eindelijk met iets meer fantasie op zoek naar een tegenprestatie van gelijke waarde te gaan die voor iedereen aanvardbaar zou zijn.

 • skywalker

  Malte,

  Ik ben het min of meer eens met je conclusie maar van wat je daarvoor schrijft houdt er niet veel steek. Ten eerste is nergens overeengekomen dat de Vlamingen nooit tegen de Franstaligen zouden stemmen. Er is overeengekomen dat voor bepaalde specifiek opgesomde materies wetten enkel met een bijzondere meerderheid (2/3den overall en 1/2 in elke taalgroep) kunnen worden aangenomen. Het splitsen van BHV valt daar niet onder. Dit toont aan dat destijds wel degelijk gedacht is aan de mogelijkheid van een stemming VL tegen FR maar dat ze die mogelijkheid voor alle andere dan de specifiek opgesomde materies nooit hebben willen uitsluiten.

  Ten tweede verwar je dit met de “pariteit” (of in ieder geval het relatieve overgewicht) die de franstaligen op nationaal niveau hebben en de vlamingen op Brussels niveu. Die twee overgewichten zijn wel degelijk met elkaar verbonden maar ze worden door de splitsing van BHV helemaal niet aangetast. De franstaligen zullen in het parlement nog steeds relatief oververtegenwoordigd zijn, ze zullen nog steeds de helft van de ministerfuncties invullen, enz.. enz…

  Het enige gevolg van de splitsing van BHV is dat franstaligen in de betrokken gemeenten niet meer zullen mogen stemmen op franstaligen uit Brussel (maar nog wel op franstaligen uit HV). Nothing more, nothing less.

 • boeiende discussie hier..
  meer ga ik daar niet aan toevoegen want er is de laatste jaren al genoeg gezegd en geschreven over BHV en voor wat betreft JDD volg ik de mening van ‘Euh’

 • Jemenfish

  Vlamingen overgewicht op Brussels niveau? Op welk vlak bedoel je? En heb je het hier over Brussel zelf of de rand, waar het probleem in het artikel eigenlijk ligt, of ik ben even helemaal niet mee 🙂

 • skywalker

  Jemenfish: vlamingen zijn in Brussel oververtegenwoordigd: ministers bvb., parlement (geloof ik); schepenen (toch nog in een paar gemeenten). Dat was toch waar het citaat van JMD over ging?

 • frederic

  even samenvatten.
  oververtegenwoordiging is er wel degelijk :
  1) 2 van de 5 brusselse minister zijn vlamingen/nederlandstaligen. In het parlement zitten gegarandeerd 17 vlamingen/nederlandstaligen (op 89).
  Een brusselse gemeente met een vlaamse/nederlandstalige schepen of ocmw-voorzitter krijgt volgens de lambermontakkoorden extra geld.
  er mogen geen talentellingen gebeuren in brussel dus we weten niet hoeveel vlamingen er exact wonen maar in elk geval minder dan het aantal vlaamse/nederlandstalige politici in de brusselse instellingen laat vermoeden.

  2) En ja deze verhouding wordt weerspiegeld in de federale instellingen met een pariteit in de regering.

  strikt genomen heeft dit alles weinig met BHV te maken. Er is nooit gesproken over een gegarandeerd recht van franstaligen in de rand om op brusselse franstalige kandidaten te stemmen (en van vlamingen in de rand om op brusselse vlaamse kandidaten te stemmen). In de rand op eigen (franstalige) kandidaten kunnen stemmen is perfect verdedigbaar. bepaalde brusselse politici zullen het dan wel met duizenden stemmen minder moeten doen en daar knelt wellicht het schoentje. FDF probeert de splitsing te verkopen als het einde van de wereld en het begin van een genocide van franstaligen in de rand. Sterk overdreven allemaal maar als ik de uitspraken van het gros van de vlaamse politici lees, beslissingen van bepaalde gemeentes als meise en zaventem, en de acties van groeperingen als TAK dan zou ik me als franstalige in de rand wel zorgen maken. Belgie (Vlaanderen) heeft nooit het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden geratificeerd…
  Ik zal weer hopeloos naief klinken maar zou vlaanderen niet meer respect voor de eigen taal en cultuur afdwingen door positieve maatregelen te nemen in plaats van door te beschuldigen en diktaten op te leggen? (ik hoor u al zeggen, ja dat proberen we al 40 jaar maar het helpt niet). samenleven zullen we toch moeten doen en ik leef liever samen in harmonie in plaats van in een constante spanning.

 • Thijs

  Soms vraag ik me af of het niet beter was geweest zoals een situatie van voor 1970, dan hadden we een dergelijke discussie waarschijnlijk niet gehad, zouden we misschien nog weten wat er zich ‘echt’ aan de overzijde van de taalgrens afspeelde, zaten de vlamingen niet vast in hun groot gelijk, had men nog ‘verkiezingen’ ipv federale en regionale verkiezingen, werd een term zoals Vlaamse Brusselaars niet ten pas en te onpas gebruikt,…en zaten we nu misschien met een functionerende regering die zich bezig hield met reële problemen ipv politieke.
  Blijkbaar is het toch iets anders gelopen. Nostalgie? Idealistisch? Ik weet het niet. De vraag is of een andere keuze een verschil ging gemaakt hebben.
  Het enige wat ik nu merk is een steeds scherpere verrechtsing en versnippering waarvan uiteindelijk Brussel de dupe gaat worden. Brussel Waals? Brussel Vlaams? Brussel stadstaat? Uiteindelijk past Brussel in géén enkel plaatje want het is veel te complex en te divers.
  Een situatie in de Brusselse regio is het resultaat van compromissen en een compromis kan enkel werken als beide partijen zich er kunnen in vinden. Ik denk dat men het terug gaat moeten zoeken naar een compromis. Typisch Belgisch toch?

 • Briggs

  frederic: Internationaal recht, utis posseditis. Er is geen Brusselse gemeenschap, zal er ook nooit wezen. Conventiekader van de minderheden, veel bla bla maar de francofonie verwerpt ze zelf (Frankrijk heeft ze niet geratificeerd). Dat conventiekader is niet vertaalbaar in België, de Franstaligen in de ‘Vlaamse rand rond Brussel’ zijn geen historische minderheid – einde. Ge kunt het draaien en keren zoals ge wilt: directe democratie bestaat niet in België en het BHG is geen volwaardig gewest dus in internationale termen bestaat het niet zoals de Duitstalige gemeenschap evenmin bestaat. Ze mogen keelen zoveel ze willen de taalgrens is een belangrijkere interne grens dan die van het BHG.

  Malte: Gevolg van de compromissen…maakt ze niet minder ongrondwettelijk. De grondwet eerbiedigen betekent dat men absoluut niets moet geven als compensatie. BHV is ongrondwettelijk.

  Thijs: Het probleem met het Belgische staatsbestel is dat het een complexe wirwar is dat een knoop vormt. In plaats van gewesten en gemeenschappen territoriaal samen te voegen (Vlaams, Franstalig, Duitstalig) en het invoeren van subnationaliteit als administratief stelsel (zodat de Franse gemeenschap haar burgers administratief kan bijstaan in Vlaanderen) heeft men een BHG gevormt dat pal naast de taalgrens ligt en dan staat men ervan verstelt dat twee gemeenschappen elkaar confronteren en gaan twisten over de taalgrens.
  Duitstalige gemeenschap heeft geen gewest gekregen maar daar zijn er ook al enige tijd ‘stemmen te horen in die richting’ terwijl de Franstaligen blijven doen alsof er geen vuiltje in de lucht hangt.

  BHG had nooit mogen zijn en dan was er veel minder gekibbel geweest tussen de Vlaamse en Franse gemeenschap, geen BHV, geen taalproblemen in het Brusselse (niet toepassing van de wetgeving, en uiteindelijk de Vlaamse halstarrigheid tegenover de correcte toepassing hiervan is gelegen in de bedreiging van haar territoriale integriteit). Alleen heeft niemand de kloten om een radicale hervorming voor te stellen.

 • Henkovich

  @Briggs: BHV is pas onwettelijk sinds de invoering van provinciale kieskringen (sinds enkele jaren dus). Daarvoor was BHV een perfect grondwettelijk onderdeel van een globaal Belgisch compromis.

  Je kan voor of tegen een splitsing van BHV zijn, maar het is alleszins weinig constructief en intellectueel oneerlijk (en weinig efficiënt: zie de feiten) om te roepen dat dit zonder compensatie zou moeten gebeuren, aangezien BHV op zichzelf onderdeel was/is van een globaal compromis – lang voor er iets ongrondwettelijk was aan dit kiesarrondissement.

  In die zin hebben de woorden van JMDD dus wel enige verdienste, al ben ik het absoluut oneens met het feit dat de Brusselse Vlamingen de prijs voor een splitsing zouden moeten betalen, aangezien zij sowieso reeds benadeeld zijn door een eventuele splitsing: Vlamingen in B zullen niet langer kunnen stemmen op politici in HV. Met de Dedecker-denkpiste zou Vlaanderen trouwens effectieve zeggenschap in haar hoofdstad inruilen voor een eerder symbolische overwinning in de Rand… triestig.

 • Briggs

  Henkovich: Niet echt. BHV is ongrondwettelijk omwille van discriminatie tav andere kieskringen door de invoering van provinciale kieskringen. Tegelijk moet het juridische arrondissement BHV gesplitst worden omdat het tweetaligheid propageert op eentalig grondgebied, hetgeen strijdig is met de grondwet en tevens discriminerend is. De electorale kieskring BHV doet net hetzelfde…hoe je het ook draait of keert om aan verkiezingen te kunnen deelnemen moet je communiceren met de overheid en de taal die daarbij gehanteerd moet worden is gereguleerd mede door de indeling in taalgebieden. Halle Vilvoorde ligt in het ééntalig gebied van het Vlaams Gewest, Nederlands is de officiële communicatietaal. In het BHG gaat het om 2 talen: Frans & Nederlands. Als een Franstalige partij vanuit het BHG haar communicatie – om mee te doen in de federale verkiezingen – verricht in het Frans dan botst dat met de eentaligheid Halle Vilvoorde. Dat druist nog steeds in tegen de grondwet, hoe ge dat ook draait of keert.

 • Henkovich

  De taal die een partij gebruikt heeft er niet echt iets mee te maken. Voor de Vlaamse Verkiezingen kan het Union des Francophones perfect wettelijk in het Frans communiceren met haar potentiële kiezers. Of dit wenselijk is, is een andere vraag.

  Ik denk ook dat een splitsing van BHV het meest logisch is in een federale staat met homogene taalgebieden, maar dit moet gebeuren in het kader van een globaal compromis. Net zoals die grondwet waarnaar je verwijst een onderdeel van een Belgisch compromis is waarvan ook de tweetalige kieskring BHV onderdeel van uitmaakt.

 • skywalker

  Thijs, ik vermoed dat je het unitaire België nooit hebt meegemaakt. Ik ook (net) niet bewust maar ben toch in mijn prille loopbaan geconfronteerd geweest met een paar uitlopers en dat is echt niet fraai. In het unitaire België waren de vlamingen geen volwaardige burgers er zaten dus maar 2 mogelijkheden ofwel alle vlamingen verfransen (wat in 1960 of 1970 niet meer mogelijk was) ofwel federaliseren, wat gebeurd is.

 • Briggs

  Henkovich:

  A) Het gaat over de communicatie met de overheid. De politieke partij moet administratief werk inleveren om zich succesvol kandidaat te kunnen stellen in een kieskring en aldus COMMUNICEREN met de overheid. Een Franstalige partij gaat dat normaal gezien in het Frans doen, dat is geldig voor het grondgebied van het tweetalig gebied van het BHG, niet geldig voor het ééntalig Nederlandstalige grondgebied van HV dat behoort tot het Vlaams Gewest.

  B)Ik herinner mij niet meteen of men een taalkeuze moet maken in Halle Vilvoorde bij het stemmen voor de kamer of de Senaat (wel in de taalfaciliteitengemeentes). Als men een taalkeuze moet maken en Frans een mogelijkheid is dan druist dat in tegen de grondwet en de taalwetgeving want de communicatie met de overheid moet in de officiële administratieve taal gebeuren, voor HV is dat Nederlands (buiten de taalfaciliteitengemeentes).

  C) Wilt u nog een reden, meer juridische? “De reden waarom de huidige regeling ongrondwettig is, is dan ook te vinden in overweging nr. B.9.5., nl. dat “Door de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde te handhaven, de wetgever de kandidaten van de provincie Vlaams-Brabant op een andere wijze (behandelt) dan de kandidaten van de andere provincies vermits, enerzijds, zij die kandidaat zijn in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in concurrentie moeten treden met kandidaten die elders dan in die provincie kandideren, en, anderzijds, zij die kandideren in de kieskring Leuven niet op dezelfde wijze worden behandeld als zij die kandideren in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde”. Deze overweging kan niet anders worden uitgelegd dan dat de kandidaten van Vlaams-Brabant gediscrimineerd worden.”

  Vertaling: Aangezien het BHG geen onderdeel is van de provincie Vlaams Brabant kan het BHG niet worden opgenomen in één kieskring voor de provincie Vlaams Brabant (dus enkel Leuven & Halle Vilvoorde) anders is er nogmaals sprake van discriminatie. Dat heeft allemaal te maken met het feit dat de territoriale basis van het BHG onttrokken werd van de provincie Vlaams Brabant. Het volledige artikel kan u hier lezen:
  http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2007/09/interpretatie-zonder-te-zinzen-waarom.html

 • Briggs

  Henkovich: ter verduidelijking…het gaat niet over welke taal de UF gebruikt om te communiceren met de burger want dat is geen publiek-administratieve communicatie. Gaat tussen de burger en de administratie, vice versa.

  Homogene taalgebieden. Dus als er een Franstalige een woning heeft in De Panne moet men dat grondgebied overdragen aan de Franstaligen om een ‘taalhomogeen gebied te vormen’? De taalgrens ligt er en die beweegt niet, diegene die ten Noorden ervan zijn gaan wonen weten maar al te best dat ze geografisch in Vlaanderen zijn komen wonen. Het BHG vormt een uitzondering want het is een tweetalig taalgebied, nog steeds geen basis om effe het grondgebied te komen claimen.

 • briggs, de juridisch-administratieve kant van het verhaal wordt onderhand duidelijk maar op de vraag hoe mensen nu in harmonie zullen moeten samenleven in al deze schijnbaar heldere en eenvoudige scenario’s is me niet geheel duidelijk, of is dit slechts bijzaak? het juridisch/administratieve moet er toch zijn ten dienste van de mensen en niet omgekeerd.

 • Briggs

  Dus het is omdat het BHG geen onderdeel vormt van de provincie Vlaams Babant maar een apart gewest en taalgebied vormt dat één kieskring Vlaams Brabant (met BHG) niet kan of de bestaande kieskring BHV niet meer GW-aanvaardbaar was.

  frederic: Er zijn oplossingen mogelijk, maar geen enkele lijkt politiek aanvaardbaar voor beide zijdes tegelijk.

  A) de ontbinding van het BHG, vereist een integratie in de provincie Vlaams Brabant. De vraag is dan of het taalgebied overschrijdend kan/mag zijn. Vermoedelijk van wel gezien dat er in Luik ook een taalgebied overschrijdende kieskring is. Zou enkel binnen BHG de verkiesbaarheid in twee talen mogen voorschotelen, voor de rest ééntalig. Dat lijkt mij een aanvaardbaar compromis vanuit Vlaams oogpunt (GW-hof moet dat nader bekijken). Probleem is dat er dan een einde komt aan die natte Franstalige droom van een (volwaardig) Derde Gewest. De rechten van de Franstalige zal niet aangetast worden want het tweetalige taalgebied blijft bestaan op de 19 gemeentes…maar situaties zoals die van de 3 Franstalige randburgemeesters kunnen dan wel plaatsvinden als de Brussel 19 burgemeesters de taalwetgeving schenden (zoals tweetalig personeel). Men zou dan de taalwetgeving moeten heronderhandelen.

  B) Het tweetalig taalgebied uitbreiden over BHV of heel de provincie Vlaams Brabant. Geen enkele Vlaamse partij gaat dat ooit aanvaarden want dat vreet aan het grondgebied van Vlaanderen en brengt die gemeentes onder Brusselse controle (die geen burgemeesters bestraft zoals Vlaanderen dat durft wanneer men de taalwetgeving niet respecteert). Kans is groot dat heel het gebied zal Verfransen omwille van stadsvlucht (ipv Nederlandstalige influx).

  C) Een federale kieskring over heel het grondgebied. Is teruggaan naar een nationale kieskring in een electoraal landschap dat gescheiden is. Heeft geen nut behalve symbolische.

  D) Het invoeren van subnationaliteit om te hanteren als basis voor een nieuw electoraal systeem. Alleen Franstaligen gaan hier bezwaren op maken want dat is nog een (symbolische stap) ‘om België uit te kleden’. Zou een regionalisering van naturalisaties vereisen en het opstellen van subnationaliteitsvoorwaarden door de gemeenschappen (om die subnationaliteit te bekomen). De Vlaamse partijen die mogelijk nood hebben aan allochtone stemmen zouden hier ook moeilijk kunnen over doen want dan kunnen geen nationale allianties maken (bv PS-CdH-Ecolo-SP.a-Groen!) op dat gebied. Wellicht zal dit in Vlaanderen aanleiding geven tot een verstrenging van het asielbeleid.
  Voordeel is dat die naturalisatie niet op gewestelijk niveau maar op gemeenschapsniveau zou plaatsvinden. Gevaar bestaat dat één gemeenschap de standaard zo laag brengt dat er een massale subnaturalisatie plaatsvind die de demografische samenstelling in gevaar brengt (op termijn, bv meer leden Franse gemeenschap tgv Vlaamse gemeenschap)…wat altijd gevaarlijk is in dit soort van conflicten. (Verklaart ook ten dele de toegenomen etnocentriciteit in Vlaanderen – en bepaalde politieke partijen).

  Persoonlijk: Een ‘compromisvoorstel’ met elementen van A & D lijkt voor mij de ‘beste oplossing’, maar of die haalbaar is. Compromis zou de taalwetgeving hervormen (mogelijk Franstaligen een been toewerpen) en ontbinding BHG. Omdat het grondgebied integraal deel zal uitmaken van het Vlaams Gewest kan men zich soepeler instellen door o.a. het instellen van een tweetalige publieke diensten ipv tweetalig personeel of een mogelijke uitbreiding met de taalfaciliteitengemeentes. Naturalisatiebeleid regionaliseren ten gevolge van subnationaliteit, maar er zo een vaste verdeelsleutel moeten komen zodanig dat één gemeenschap dmv naturalisaties geen overgewicht kan bekomen (conflictgevaar). Tegenprestatie: Franstaligen kunnen stemmen over heel België vergaren (wat ze feitelijk willen, deel van de problematiek rond BHV). Is maar een ruwe schets…maar wellicht niet haalbaar.

 • Briggs

  Een optie E zou theoretisch kunnen bestaan uit het herstellen van de provincie Brabant zonder BHG met een volledig tweetalig taalgebied of de provincie brabant als basis voor een Derde Gewest. Sowieso niet aanvaardbaar voor Vlaanderen onder geen enkel beding en zal enkel het communautaire conflict laten heropflakkeren (de taalgrens bestaat er niet zomaar als leuk idee). De bedoeling moet zijn om het communautaire conflict te pacifiëren.

 • henkovich

  Bedankt Briggs voor al je mooie juridische uitleg…

  maar mijn punt blijft:
  Nederlandstaligen en Franstaligen hebben destijds een compromis onderhandeld van geven en nemen: ondermeer een taalgrens (voor de Vlamingen) met faciliteiten (voor de Franstaligen) en de niet-splitsing van BHV (ook voor de Franstaligen).

  Als één van die elementen (BHV) grondwettelijk niet blijkt te stroken met andere elementen, dan is het intellectueel oneerlijk dat men dat ene element zomaar (éénzijdig) uit het compromispakket zou schrappen, zonder ook andere elementen uit het Belgisch compromis aan te passen. En laat ons duidelijk zijn: het arrest zegt helemaal niet dat er niets in ruil zou mogen gegeven worden voor een splitsing.

 • @Briggs / ongrondwettelijkheid: Nee, sorry hoor, niet BHV is ongrondwettelijk maar het bestaan van twee in weerstrijd zijnde wetregels: BHV en het stelsel dat kieskringen met de provinciegrensen moeten samenvallen. Er bestaat er dus niet enkel een oplossing voor het juridisch probleem (wat NIET hetzelfde is dan het politische probleem) maar twee: Ofwel splits je BHV ofwel ga je het stelsel van provinciale kieskringen veranderen. Het grondwettelijk hof heeft enkel gezegd dat die twee regels niet tegelijkertijd kunnen bestaan, niet welke van de twee veranderd moet worden. Na het duitse recht zou er helemaal geen discussie over ontstaan: de nieuwere regel zou ongeldig zijn 🙂 – maar het lijkt dat men in Belgie geen eenduidige juridische regel voor zo’n conflict heeft, er dus een politische oplossing gevonden moet worden.

  @Skywalker / pariteit en dubbele meerderheiden: De verankering van minderhedenrechten is op drie wijzen verzekerd: Dubbele meerderheid voor bepaalde materies, de pariteit in de ministerraad EN de verplichting eensluidende beslissingen van de paritair samengestelde regering te hebben ook voor materies voor die de dubbele meerderheid niet nodig is. Maar bovenop het juridische luik van het compromis van 1970 heb je ook de geest van het compromis – en zo heeft men sindsdien mijns wetens enkel een keer met de meerderheid van de ene taalgroep tegen de meerderheid van de andere gestemd: het communale kiesrecht voor buitenlanders (wel gedoogt door de VLD)…

  Voor de rest hebben er franstaligen en nederlandstaligen natuurlijk elkaar vaak genoeg gefopt in het verleden: de vlamingen door het inrichten van de geemenschappen jaren voor de gewesten, de franstaligen door de pseudo-fdf-vlamingen in de brusselse agglomeratieraad enzv. maar dat is hier niet het onderwerp.

  Aan de franstalige politicussen zou ik graag eens de vraag stellen wie van hen toen het nieuwe stelsel van provinciale kieskringen heeft gestemd dat vandaag zoveel druk op bhv uitoefend?

 • Briggs

  Henkovich: Zo werkt het systeem niet. Die regeling had nooit mogen bestaan.

  Malte: De initiële reden waarom BHV vandaag ongrondwettelijk is omwille van de discriminatie tussen Leuven & BHV in vergelijking met de andere provincies. Maar het arrest stelt – tegelijk- dat er sprake is van nog een discriminatie: “enerzijds, zij die kandidaat zijn in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in concurrentie moeten treden met kandidaten die elders dan in die provincie kandideren” vormt hierin de slagzin.

 • erik

  Als randgeval (opgegroeid in de groene gordel) kan ik jullie zeggen dat het juridische een element is dat nu wordt aangehaald als reden maar de vraag tot splitsing van BHV bestaat al veel langer. En zolang dit niet gebeurd is, en franstaligen niet willen erkennen dat zij niet voor een tweetalig België hebben gekozen en dus daarvan de gevolgen moeten dragen zal het harmonieus samenleven van deze twee cultuurgemeenschappen in de groene gordel een probleem blijven. Het probleem in de de Groene Gordel rond Brussel wordt nu vaak herleid tot een een taalprobleem maar het is ook een sociaal probleem. Kijk eens naar de namen van UF verkozenen in Overijse van de laatste 3 legislaturen…je zal er nogal wat “edele” namen tussen vinden.

  Splitsen die boel en layen we hopen day we dan op gelijke voet met respect voor elkaars cultuur kunnen sameleven en leren van elkaar.
  Ook moet hierbij gezegd dat deze situatie mee gecreëerd is door de franstalige Brusselse Bourgeoisie.

  Wat mij bovendien zwaar op de maag ligt is het imago dat Vlaanderen intussen krijgt terwijl franstaligen (Bourgeoisie?) zichzelf open, tolerant en multicultureel noemen
  Wallonië verwierp de tweetaligheid al in de jaren dertig = multicultureel?
  In Wallonië werd een door apparentering verkozen Vlaming manu militari uit de assemblee gezet = tolerant?
  Apparentering tussen de regio’s werd subito presto afgeschaft = open.
  Toen de enige Vlaamse school in Komen open ging moesten de kinderen spitsroeden lopen langs de Walen die hen stonden uit te schelden tolerante = tolerant?
  De school wordt nog altijd gepest = tolerant? Vlaanderen betaalt de school in Komen terwijl dit de taak van Wallonie zou moeten zijn. Intussen betaalt Vlaanderen braaf het Franstalig onderwijs in onze faciliteiten gemeenten.
  Het blijkt nog steeds onmogelijk om behoorlijk tweetalig personeel in de urgentiediensten te hebben die vanuit Wallonië in Vlaams-Brabant tussenkomen = multicultureel?