Categorieën
Architectuur Duurzaamheid

Bouwen aan een stad van de toekomst

Reeds ettelijke weken betoogt men in Brussel opdat de goegemeente zich meer bewust zou worden van de urgentie om actief een andere levensstijl aan te nemen waar het wonen, werken en invullen van vrije tijd aangaat. Terugdringen van CO2-uitstoot is de boodschap om op termijn de opwarming van het klimaat af te remmen en terug te dringen. De betogers vragen overheden hun verantwoordelijkheid te nemen en de juiste beleidskeuzes te maken. Experten en academici worden als partners aangewezen om hen hierbij te adviseren.

Voormalig ambassadegebouw in Schaarbeek

Rol van de overheid
De bouw en renovatie van gebouwen is in dit verband een domein waar aanzienlijke winsten te halen zijn. Er is op dit vlak al een hele weg afgelegd. Ontwerpers en bouwers moeten zich houden aan regelgeving die hen door de overheid opgelegd wordt, regelgeving waaraan ook openbare gebouwen moeten voldoen. Stelselmatig wordt het openbaar patrimonium aan de nieuwe eisen aangepast en waar efficiëntie kan prevaleren wordt vaak voor nieuwbouw gekozen. Door het toekennen van subsidies kan een overheid ook sturend werken, waardoor vooruitgang geboekt wordt. Misschien zijn de financiële inspanningen die de overheid tot op vandaag levert wel te beperkt en kan nog een tandje bijgestoken worden maar andere maatschappelijk noden vergen evenzeer budgettaire inspanningen. Too little too late voor de ene, komt net op tijd voor de andere.

Subsidiëring
Wat het toekennen van subsidies betreft wordt in de Brusselse context reeds enkele jaren ingezet op een multidisciplinaire benadering. Dit jaar organiseert het Brussels Gewest voor de vierde keer een oproep tot het indienen van projecten die duurzame stadsontwikkeling moet bevorderen. Met de projectoproep be.exempary wil Urban.brussels (dienst Stedenbouw en Erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) renovaties of nieuwbouw die toonaangevend zijn betoelagen. Voor Urban.brussels staat duurzame stadsontwikkeling voor het bevorderen van de kwaliteit van architectuur en stadsopbouw die zich inschrijven in een sociaal stedelijk weefsel waarbij milieuaspecten en bevordering van de kringloopeconomie niet veronachtzaamd worden. Om in aanmerking te komen voor erkenning moet een project op meer dan een van de uitdagingen excelleren. De projectoproep is dus meer dan een architectuurwedstrijd. Laureaten zullen beoordeeld worden door een multidisciplinaire jury.

Projecten
Urban.brussels vindt dat elk architecturaal project ongeacht bestemming (school, huisvesting, sportvoorziening, enz.) of eigenaar (privaat, publiek) in aanmerking moet komen om deel te nemen. Randvoorwaarden zijn dat het project op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgevoerd zal worden en dat bij de toekenning van de subsidiëring de werken nog niet gestart zijn. Het resultaat van de projectoproep wordt in de loop van december 2019 bekendgemaakt.
Dit jaar wordt, meer dan de vorige jaren, ingezet op erkenning van privéprojecten. Er worden nu ook grotere privéprojecten toegelaten en de subsidiebedragen voor kleine privéprojecten zijn verhoogd. Een privéproject wordt als klein beschouwd als het gaat om max. 3 woningen, een andere bestemming van minder dan 300 m2 of een combinatie van beiden. Om een idee te geven van de beoordelingscriteria geven we hieronder twee voorbeelden van projecten die vorig jaar in de prijzen vielen, met motivatie.

Project Jaspar
‘Stedelijke uitdaging, mooi aangepakt met een voorbeeld van verdichting in een omgeving die al verdicht is. […] Het betreft een volledige omschakeling –met voorbeeldkarakter- van leegstaande meidenkamers naar een comfortabele woning. De bouwkundige inrichting van de uiterst krappe ruimten is zeer inventief en getuigt van milieupotentieel, ondanks de beperkingen en de configuratie van de plek. Dit project heeft een bijzonder interessant globaal en reproduceerbaar voorbeeldkarakter.’
(Bouwheer: G. Sokal en A. Melchior; architect: G.Sokal)

Project Ambassade
Omschakeling van een oude ambassade naar een intergenerationeel wooncomplex. ‘Het project streeft naar sociale cohesie, niet enkel binnen het project zelf, maar ook in de wijk. De gemeenschappelijke functies zijn talrijk en vereisen verantwoordelijkheidszin. Ze zijn aanpasbaar en flexibel. De ondernemers die de werken zullen uitvoeren moeten zich verbinden tot de aanwerving van personeel uit de omgeving. Dit initiatief gaat niet uit van een bouwpromotor en wordt gedragen door overtuigde bewoners, met de hulp van “cOarchi”. Het is zeer doorgedreven op het vlak van kringeconomie. Het voorbeeldkarakter zit in zijn participatieve formaliserings- en beheersproces.’
(Bouwheer: Habitat groupé Ambassade; architect: TWYCE Architects / cOarchi)

Deelnemen aan projectoproep
Bijkomende inlichtingen en het reglement van de projectoproep be.exempary zijn te lezen op www.beexemplary.brussels.
Een infosessie gaat door op 30 april om 14u30 in de kantoren van Urban.brussels. Inschrijving is gewenst.
Wie als privépersoon wenst deel te nemen aan be.exemplary kan rekenen op de begeleiding van een team dat waardevolle hulp kan bieden bij het realiseren van de projectaanvragen. Hiervoor moet je je inschrijven vóór 26 juni om 12 uur. 

Foto’s: Forum Press Communication

zoektermen: stadsontwikkeling

auteur tekst: Michel Zeghers


Share

Door Michel

Heeft een boontje voor Brussel, pendelde jaren lang om er te gaan werken en komt er, ook nu nog, graag terug. Hij vindt multiculturaliteit, zeker in steden, onvermijdelijk en verrijkend. Dat verschillen zichtbaar en soms uitvergroot worden is er een consequentie van. Als ze inspiratie opleveren is het mooi meegenomen.